Tuplakasi Oy:n vesijettivuokrauksen vuokrausehdot vesijetille ja trailerille.

Näissä ehdoissa tarkoitetaan Vuokraamolla Tuplakasi Oy:n vesijettivuokrausta ja Vuokraajalla vuokralle ottajaa.

 1. VESIJETIN LUOVUTUS JA PALAUTUS
 • Vuokraamo luovuttaa vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käyttökuntoisena Vuokraajalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Vuokraaja sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa vesijettiä (ja mahdollista traileria). Ellei Vuokraaja saa vesijettiä käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen vuoksi, hän on oikeutettu saamaan vuokranalennusta.
 • Vuokraamo on velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käytöstä luovutuksen yhteydessä.
 • Vesijetti (ja mahdollinen traileri) on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vesijetin polttoainesäiliö on oltava täytetty (ks. kohta 6). Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.
 • Jos Vuokraaja palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä. Jos Vuokraaja ylittää̈ sovitun vuokra-ajan, veloitetaan odotusajasta 120€/h.
 • Luovutuksen yhteydessä Vuokraajan tulee esittää voimassa oleva ajokortti tai muu henkilötodistus.
 1. VESIJETIN KÄYTTÖ
 • Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä (ja mahdollisesta trailerista) yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomion muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
 • Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että vesijetin (ja mahdollisen trailerin) kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käsittelystä. Vuokraaja on vastuussa vesillä sattuneista henkilö-, omaisuus- ja esinevahingoista sekä käyttää laitetta täysin omalla vastuullaan.
 • Vesijetti luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein. Vuokraajan tulee laitetta vastaanottaessa tarkastaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa kiistojen ehkäisemiseksi.
 • Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Vesijettiä ei saa kuljettaa alle 15-vuotias.
 • Vesijetin (ja mahdollisen trailerin) jäädessä ilman valvontaa se on ehdottomasti lukittava.
 • Vesijettiä (ja mahdollista traileria) ei saa vuokrata kolmannelle osapuolelle eikä käyttää kilpailutoimintaan. Vesijetin (ja mahdollisen trailerin) vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.
 1. VAKUUTUKSET
 • Vahinkotapauksissa vesijetillä on omavastuu 2500€ ja trailerilla 1000€
 • Vesijetissä on voimassa vuokrauskäytössä palo-, varkaus-, ilkivalta sekä kuljetusvakuutus. Trailerilla on voimassa liikennevakuutus.
 • Henkilöitä ja Vuokraajaa ei ole Vuokraamon toimesta vastuuvakuutettu.
 • Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
 1. VUOKRAN MAKSU
 • Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä mukaan lukien pelastusliivit sekä edellä mainitun vakuutuksen ja trailerin käyttömahdollisuuden varaustilanteesta riippuen.
 • Maksu suoritetaan ennakkoon kortilla tai käteisellä.
 1. POLTTOAINE JA VESIJETIN HUOLTO
 • Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vesijetti tulee palauttaa tankattuna tankki täynnä. Polttoaineena käytetään vain ja ainoastaan bensiini 98E laatua. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Jos vesijetti palautetaan vajaalla bensatankilla, on Vuokraamolla oikeus veloittaa Vuokraajalta tankkauksesta 2,5 €/litra.
 • Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan vesijetin normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, ja jos jetissä on takaponttonien poistoproput, vesijetin vedessä ollessa ne on oltava kiinni.
 1. VESIJETIN KÄYTÖSSÄ NOUDATETTAVIA OHJEITA
 • Älä koskaan aja vesijettiä alle metrin syvyisessä vedessä! Matalaan rantaan rantautuessa moottorin tulee olla sammutettuna riittävän ajoissa.
 • Jos rantaudut hiekalle, sammuta moottori vähintään metrin syvyisessä vedessä, jotta turbiinijärjestelmä ei vahingoitu. Moottoria ei saa käynnistää matalassa rantavedessä/hiekassa. Vuokraaja on vastuussa ja korvausvelvollinen, jos turbiinijärjestelmä vaurioituu huolimattomuudesta.
 • Jos mittaristoon syttyy varoitusvaloja, on Vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä heti Vuokraamolle, jotta mahdollisilta jatkovahingoilta vältytään. Vuokraaja on vastuussa vahingoista, jotka olisi voitu estää.
 • Vesiliikenteen lakeja ja määräyksiä on noudatettava.
 • Vesijetin kuljettajalla ja muilla kyydissä olevilla on aina oltava pelastusliivit puettuna vesijettiä käytettäessä. Kuljettajalla on oltava hätäkytkin kytkettynä pelastusliiviin tai ranteeseen.
 • Peruutettaessa vesijetillä kaasua ei saa painaa pohjaan saakka.
 • Vesijettiä ei saa hinata eikä sillä saa hinata.
 • Tupakoiminen vesijetissä on kielletty.
 • Vesijetin laituroinnin yhteydessä on käytettävä lepuuttajia laiturin ja vesijetin välissä.
 • Pysy poissa kielletyiltä alueilta, ja hidasta nopeutta satamissa ja alueilla, joissa aallonmuodostaminen on kielletty sekä nopeusrajoitukset voimassa.
 1. TRAILERIN KÄYTÖSSÄ NOUDATETTAVIA OHJEITA
 • Vesijetti tulee olla peräosasta kiinnitettynä traileriin erillisellä kuormaliinalla.
 • Traileri tulee peruuttaa reilusti veteen asti niin, että trailerin vaakatuet ovat vedenpinnan alapuolella. Auton perässä oleva trailerin sähköpistoke tulee irroittaa ja vapauttaa trailerin takavalot yläasentoon ennen veteen peruuttamista.
 • Vesijetin laskeminen ja nostaminen trailerilla on sallittu vain virallisilta veneenlaskupaikoilta.
 1. VUOKRAAJAN VASTUU VESIJETISTÄ (JA MAHDOLLISESTA TRAILERISTA) JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on kokonaan velvollinen:

 • Korvaamaan vesijetille (ja mahdolliselle trailerille) ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot ja kokonaishäviön.
 • Korvaamaan vesijetistä (ja mahdollisesta trailerista) vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet. Varusteluettelo tarkastetaan vuokraajalle luovutettaessa ja sekä vesijettiä palautettaessa.
 • Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta:

 • Jos vesijetti (tai mahdollinen traileri) vahingoittuu Vuokraajan huolimattomuuden, piittaamattomuuden tai väärinkäytön johdosta, Vuokraaja on vastuussa laitteen korjauskustannuksista.
 • Jos vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta:
  • vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai
  • Vuokraajan tai muun henkilön, jolle Vuokraaja on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta,
  • vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena,
  • vesijetin käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun tämän sopimuksen vastaiseen toimintaan.
 • Vuokraaja vastaa vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta:

 • Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
 1. VAHINKOTAPAUKSET 
 • Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä (ja mahdollisessa trailerissa) ilmenneestä teknisestä viasta tai vesijettiä (ja mahdollista traileria) kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen laitteiden teknisen vian takia johtuvasta matkan keskeytyksestä.
 • Henkilövahingoista, varkaudesta tai vahingon aiheuttajan syyllisyyden ollessa epäselvä on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille.
 • Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.
 1. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
 • Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-aikaa tai vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, tai että Vuokraaja ei Vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
 • Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä Vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
 • Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen Vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) tai teknisen vian johdosta vaatia tämän sopimuksen purkamista.
 1. PÄIHTEET JA VESIJETTI
 • Vesijettiä ei luovuteta alkoholia nauttineelle tai muutoin päihtyneelle henkilölle, eikä sitä saa ajaa alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Mahdollisen vahingon sattuessa Vuokraaja on täysin korvausvelvollinen eikä Vuokraamo ole vastuussa tapahtuneesta.
 1. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT 
 • Jos erimielisyyksiä̈ ei voida ratkaista osapuolten välisellä̈ neuvottelulla, ja asiakas on yksityisvuokraaja, voi hän saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Vuokraajan asuinpaikkakunnan yleisessä alioikeudessa, ellei Vuokraaja halua nostaa kannetta Vuokraamon kotikaupungin yleisessä alioikeudessa. Jos Vuokraaja on elinkeinoharjoittaja, kanne nostetaan aina Vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.

 

Scroll to Top